9 49 /szt.
Agent max

Agent max Kostka żelowa do WC Górska świeżość 12 krążków 75 ml

0.075l - 126,53 zł / l

Opis produktu

Kostka do WC w żelu o zapachu górskim, czyści i zapobiega osadzaniu się kamienia. INNOWACYJNA FORMUŁA pozwala na większą ilość spłukań, przy której kształt kwiatka utrzymuje się dłużej.

Skład i alergeny
  • Składniki: Zawiera: 30% i więcej niejonowych środków powierzchniowo czynnych; mniej niż 5% amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych. Zawiera kompozycję zapachową (linalool, limonene) i środki konserwujące (benzisothiazolinone, sodium benzoate).

Pozostałe informacje
  • Producent: TOMIL SP. Z O.O.
  • Dystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A.
  • Certyfikaty: FSC - Forest Stewardship Council - opakowanie:1, FSC (opakowanie) - Numer certyfikatu:FSC C134148
  • Nazwa wymagana prawnie: Kostka do WC w żelu
  • Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady\zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość\pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania. Zawiera 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8,-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Agent max_Agent max Kostka żelowa do WC Górska świeżość 12 krążków 75 ml_
Agent max
Agent max Kostka żelowa do WC Górska świeżość 12 krążków 75 ml
0000002406 0000002406 Dla domu > Sprzątanie > Do rur i wc
9 49 /szt.
Dodano 1 do koszyka! Usunięto z koszyka!